Jak złożyć pozew o rozwód?

Jak złożyć pozew o rozwód?

Sprawy rozwodowe stanowią codzienność w polskich sądach, jak i pracy adwokatów do spraw rodzinnych https://klimkowski-kancelaria.pl/212/prawo-opiekuncze-lodz. Proces sądowy i jego rozpoczęcie wymaga złożenia pozwu o rozwód. Zasady jego formułowania jasno określa prawo rodzinne https://klimkowski-kancelaria.pl/179/cennik. Jakie to są zasady?

Pozew o rozwód- podstawowe informacje

Złożenie pozwu rozwodowego nie różni się szczególnie od innych pozwów składanych w sądzie. W tym wypadku należy jednak wydrukować trzy egzemplarze. Ewentualne załączniki również należy przygotować w trzech kopiach. Dlaczego w takiej liczbie? Jeden z kompletów dokumentów stanowi własność sądu, pozostałe dwa należą do każdego z małżonków. Należy przestrzegać tej reguły, ponieważ sąd może poprosić o wyjaśnienie pewnych kwestii znajdujących się w dokumentacji. W takiej sytuacji warto mieć je przed sobą, by się do nich  odpowiednio odnieść. Ponadto, jeszcze przed wyznaczeniem rozprawy sąd może poprosić o przesłania kolejnego załącznika do pozwu. Może się również okazać, że zapomnieliśmy o jakimś załączniku, tworząc odpis pozwu dla pozwanego. Jeśli nie posiadamy co najmniej ksera załączników, nie jesteśmy w stanie wykonać zobowiązania sądu. Konsekwencją tego może być nawet zwrot pozwu rozwodowego i rozpoczęcie procedury od nowa. To również poważna strata czasu.

Jak złożyć pozew o rozwód?Załączniki do pozwu o rozwód – oryginały czy kserokopię?

W załącznikach do pozwu powinny się znaleźć: odpis aktu małżeństwa oraz akty urodzenia wspólnych dzieci. Do sądu należy przekazać oryginały, natomiast dla siebie pozostawić kopie. W załącznikach mogą się również znaleźć inne dokumenty: rachunki, wyciągi z kont bankowych itp. W tym wypadku można przekazać kopie i ewentualnie udostępnić oryginały do wglądu podczas rozprawy. Pozew o rozwód można złożyć na kilka sposobów. Po pierwsze pocztą. Najlepiej wysłać go listem poleconym, a dowód nadania dołączyć do trzeciego egzemplarza. Po drugie pozew można dostarczyć osobiście w biurze podawczym Sądu Okręgowego. Decydując się na tę opcję, należy wziąć ze sobą również własny egzemplarz. Osoba pracująca w biurze podawczym umieści na nim tzw. prezentatę, czyli pieczęć, która potwierdza otrzymanie pisma o określonej treści i dacie (i godzinie).

Co powinno znaleźć się w pozwie o rozwód? 

Każda kancelaria prawnicza doradza, co powinno się znaleźć w piśmie. Przede wszystkim w zakresie treści, ponieważ istnieją określone wymogi formalne, które należy spełnić. W związku z nimi na dokumencie należy umieścić oznaczenie sądu, oznaczenie, że jest to pozew o rozwód oraz wskazanie własnych żądań. Następnie dane jednej i drugiej strony. Funkcjonują elementy wyroku rozwodowego, które sąd zobowiązany jest uwzględnić. W związku z tym- samodzielnie lub w porozumieniu z kancelarią adwokacką https://klimkowski-kancelaria.pl/należy zaznaczyć stanowisko ich dotyczące. Przede wszystkim czy i który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia małżeńskiego. Jak ująć to stwierdzenie? Są na to trzy sposoby. Po pierwsze można zaniechać orzekania o winie. Po drugie można złożyć wniosek, uwzględniający winę drugiej strony albo winę obojga. Warto zapamiętać, że w przypadku gdy jedno z partnerów ubiega się o orzeczenie o winie, sąd nie może orzekać wyroku bez winy. We wniosku mogą się również znaleźć kwestie dotyczące: podziału majątku, kontaktów z dziećmi, obowiązków alimentacyjnych czy sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania (gdy oboje małżonków je zajmują). W pozwie mogą się również znaleźć żądania dotyczące alimentów od współmałżonka. Kolejnym elementem pozwu jest uzasadnienie, w którym należy wskazać okoliczności rozpadu małżeństwa oraz inne ważne jego okoliczności. Na koniec pozwu należy umieścić podpis składającego.

Co załączyć do pozwu rozwodowego?

Pozew to tylko jeden z elementów. Do niego warto dołączyć odpowiednie załączniki. Co wybrać? Przede wszystkim wspomniane akty stanu cywilnego, w tym: akt małżeństwa oraz akty urodzenia małoletnich dzieci, a także dowód zapłaty od pozwu. Wskazane wyżej załączniki to podstawowe minimum, jakie powinno znaleźć się w dokumentacji. Pozostałe są bardzo indywidualne i mogą różnić się w zależności od sprawy. W przypadku rodziców istotne jest dołączenie dokumentacji potwierdzającej koszty utrzymania dzieci. Jeśli jedna ze stron żąda uznania winy drugiego małżonka, należy dołączyć odpowiednie dowody. Należą do nich najczęściej: bilingi rozmów telefonicznych, wydruki smsów, raport prywatnego detektywa.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Procesy rozwodowe w pierwszej instancji prowadzone są w sądach okręgowych, które są wskazane w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. W związku z tym pozew rozwodowy należy dostarczyć do odpowiedniego sądu okręgowego. Takim sądem jest ten, który znajduje się najbliżej ostatniego miejsca zamieszkania dla małżonków. Przepis ten obowiązuje w przypadku, gdy choć jeden z nich wciąż jest tam zameldowany. Jeśli żadna ze stron już tam nie mieszka, pozew kierujemy do najbliższego miejsca własnego zamieszkania. Jeśli nie spełniamy tych warunków, to do sądu, który przypisany jest powodowi. 

Podsumowując, pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym najbliższym swojego miejsca zamieszkania. Zasady jego tworzenia zostały jasno określone, dlatego należy ich przestrzegać.

Comments are closed.